Revision history of "Template:Podstránka s dokumentací"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:41, 11 March 2017Admin talk contribs 2,408 bytes +2,408 Created page with "{{Podstránka s dokumentací}} Tato šablona slouží k vytváření jednotlivých prvků portálu. Použití šablony v reálu je patrné z Portál:Praha. Do portálu st..."