Summer school 2012 public hearnig

From VCSEwiki
Revision as of 13:03, 27 August 2012 by Andrew (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

„Udržitelný rozvoj Krušnohoří“: veřejná debata a prezentace výsledků studentského výzkumu ["The Sustainable Development of the Ore Mountains": A public debate and presentation of student research results]

Akce organizovaná v rámci mezinárodní letní školy ISPoS [An event organised as part of the ISPoS international summer school]

ve spolupráci s nově vznikajícím Regionálním centrem expertizy Ústecký kraj [in cooperation with the newly established Usti Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development]

Kde: Centrum bakalářských studií, Schola Humanitas, Ukrajinská 453, 436 01, Litvínov

Where: The Bachelor Studies Centre Schola Humanitas, Ukrajinská 453, 436 01, Litvínov

Kdy: pátek 7. 9. 2012, od 10:00 do 13:00 hod., včetně přestávky na kávu a cca hodinové diskuse.

When: Friday 7.9.2012 from 10am to 1pm, including a coffee break and an hour's public discussion.

O co půjde: Budou představeny výsledky práce studentů a učitelů ze semestrální výuky a letní školy: případová studie rozvoje regionu s jeho problémy, analýza důležitých vztahů mezi významnými regionálními aktéry, která identifikuje potenciální zdroje konfliktů a příležitosti ke změně. Následovat bude debata s reálnými aktéry vstupujícími do hry o Krušnohoří ať již v místním či národním měřítku. Do diskuse se může zapojit jak odborná, tak laická veřejnost. Debata se povede v anglickém a českém jazyce (k dispozici bude tlumočení).

What it's about: The results of work undertaken by students and teachers during the semester's learning programme and summer school: a case study of the development of the region and its problems, analysis of the important relationships between prominent regional actors that identifies potential sources of conflict and opportunities for change. A debate with the actual actors involved in the challenges of the Ore Mountains will follow at either with the local or national level. Both the lay public and experts can participate in the discussion. The debate will be conducted in both Czech and English (an interpreting service will be available).

Letní škola proběhne 1. – 9. 9. 2012 v Hoře Svaté Kateřiny. V jejím rámci se studenti budou zabývat problémy regionu, především z hlediska vlivu těžby uhlí na prostředí a životní perspektivy obyvatel, soustředí se především na analýzu důležitých regionálních „aktérů“ z hlediska jejich aktivit, zájmů, příspěvku k rozvoji regionu, vlivu, iniciativy, mocenských a dalších charakteristik.

Mezinárodní spolupráce a výuka se realizuje v rámci společného studijního programu Centra pro otázky životního prostředí UK a Institut für Umweltkommunikation, Leuphana Universität Lüneburg (instituce v současné době nesoucí titul UNESCO-Chair “Higher Education for Sustainable Development“). Je součástí mezinárodní sítě spolupráce ve výuce životního prostředí a udržitelného rozvoje (VCSE). Běží v rámci projektu ISPoS (International Study Program on Sustainability) podporovaného nadací DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) a projektu MOSUR.

Regionální centrum expertizy je v procesu akreditace United Nations University (schválení statutu RCE se očekává do konce roku). Jeho dosavadními členy jsou: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK); Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem (UJEP); Schola Humanitas, Litvínov; o.s. Ze Severu; CENELC.cz; o.p.s. (Centrum evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině); Ecojobs – CEE, Green jobs for Central and Eastern Europe. Akci organizuje: Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze (COŽP).

Kontakt: Andrew Barton, andrew.barton(at)czp.cuni.cz

Poděkování: všem organizacím i jednotlivcům, kteří se starají o pobyt studentů a jsou zapojeni do jejich programu.

Creative Commons Author: Jana Dlouhá, Andrew Barton. This article was published under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. How to cite the article: Jana Dlouhá, Andrew Barton. (16. 08. 2022). Summer school 2012 public hearnig. VCSEWiki. Retrieved 19:53 16. 08. 2022) from: <https://vcsewiki.czp.cuni.cz/w/index.php?title=Summer_school_2012_public_hearnig&oldid=2346>.