Summer school 2012 public hearnig: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

27 August 2012

  • curprev 09:4009:40, 27 August 2012Jana Dlouha talk contribs 3,038 bytes +3,038 Created page with " == „Udržitelný rozvoj Krušnohoří“: veřejná debata a prezentace výsledků studentského výzkumu == === Akce organizovaná v rámci mezinárodní letní školy ISP..."